KBMA_Logo_web_white

Daugiabučių renovacija

2024 kovo mėn. 15 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti.

Pagrindinė kvietimo sąlyga – paraiškos teikiamos tik daugiabučiams namams, kurie nurodyti pridėtame sąraše, norint pasiekti ne mažesnę nei B pastato energetinio naudingumo klasę ir šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. Šiam kvietimui skirta 250 mln. eurų suma. 

Kvietimas paraiškoms dėl daugiabučių modernizavimo galioja iki 2024 m. birželio 28 d. 

2023 m. rugsėjo 14 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti naudojant skydus.

Pagrindinė kvietimo sąlyga – pasiekti ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų. Šiam kvietimui skirta 200 mln. eurų suma.

Kvietimas paraiškoms dėl daugiabučių modernizavimo galioja iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

Renovacijos nauda

Nuo 40% iki 70% sumažėja šilumos sunaudojimas

Jei anksčiau šaltuoju metų laikotarpiu sumokėdavote vidutiniškai 100 €. Tai dabar šilumos sąskaitos sieks apie 50 €.

Pagerės gyvenimo kokybė

Temperatūros vidurkis bute pakils nuo +18°C iki +21°C.

Sumažinamos priežiūros išlaidos iki 80%.

Užkertamas kelias vandentiekio avarijoms, stogo protekiams ir t.t. Nelieka poreikio neplaninių darbų atlikimui.

Padidėja turto vertė

Renovavus namą, buto ar kitos patalpos vertė padidėja nuo 15% iki 25%.

Pagerėja estetinė išvaizda

Atnaujinamas namo fasadas, langai ir durys, daugiabutis atrodo kaip naujas.

Pratęstas pastato eksploatavimo laikas

Namo konstrukcijos sutvirtinamos ir apsaugomos nuo aplinkos poveikio.

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės

Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas; Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas; Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose.

Esamos vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas, oro ištraukimo sistemos atnaujinimas ir/arba individualios vėdinimo sistemos (rekuperatorių) įrengimą.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai;

Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;

Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;

Individuali priemonė, privalomai keičiami tik seni mediniai langai. Renovacijos metu galite pasirinktinai atsinaujinti senus plastikinius langus (rekomenduojama, kai langai pakeisti prieš 10 ir daugiau metų). Jei namas siekia aukštesnės nei B energinės klasės būtina keisti visus langus.

Pastatuose, kuriuose nėra galimybės šiltinti cokolio sienų, įrengiamas horizontalus perdangos šiltinimo sluoksnis.

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Kvietimas daugiabučių skydinei renovacijai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti naudojant skydus. Šiam kvietimui skirta 200 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms.

Kvietimas daugiabučių renovacijai A klasei

2023 vasario mėn. 22 d. Aplinkos ministerija paskelbė  kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Pagrindinė kvietimo sąlyga pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę. Šiam kvietimui skirta 410 mln. eurų.